Reklamácia tovaru zakúpeného v internetovom obchode Luftuj.cz a Luftujeme.sk

 

- Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má spotrebiteľ právo vadu reklamovať. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.

- Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo návodu na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou a ďalej nesmie porušiť plomby, ak je tovar zaplombovaný.

 

Formulár pre zadanie novej reklamácie:

REKLAMAČNÝ FORMULÁR

 


Miesto uplatnenia reklamácie:

- Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (pokladničný blok, alebo faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil. V takom prípade sa reklamácia prijme.


Zodpovednosť internetového veľkoobchodu Luftuj.cz

- Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v súlade so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, t.j. že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonanej reklamy očakávané, príp. akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

- Ak tovar pri prevzatí spotrebiteľom má vady, je v rozpore so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou.

- Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za vady, ktoré sa prejavujú ako rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Predávajúci v takom prípade zodpovedá za vadu bez toho, aby sa museli skúmať podmienky záručnej doby.


 - O prijatej reklamácii sa musí zákazníkovi vystaviť doklad s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia uplatnila, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol reklamovaný tovar zakúpený, ceny, za akú bol tovar zakúpený.

- Ak spotrebiteľ reklamuje vady tovaru, je zamestnanec reklamačného oddelenia povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

Lehoty na uplatnenie reklamácií

- Predávajúci zodpovedá za vady nepotravinárskeho tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci spotrebiteľom, ak na tovare, jeho obale, návode alebo záručnom liste nie je uvedená dlhšia doba. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto dlhšej záruky.


- Predávajúci nebude vydávať záručné listy, ak o to nepožiada spotrebiteľ. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný vydať záručný list. Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe tovaru. Spotrebiteľovi sa vysvetlí, že k vybaveniu reklamácie postačuje doklad o kúpe.

- Predávajúci bude vydávať záručné listy v prípade dlhších záručných dôb než 24 mesiacov poskytovaných na vlastné výrobky a pri predávaných tovaroch, kde záručný list k výrobku pribalil dodávateľ.


- Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy uplatnil toto právo, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

- Ak je reklamácia vybavená výmenou vadného tovaru za tovar bez vád, plynie pre nový tovar nová záručná doba znovu odo dňa prevzatia novej veci alebo odo dňa, kedy bol zákazník povinný si vec po vybavení reklamácie vyzdvihnúť.


- V prípade, že si spotrebiteľ nevyzdvihol vec po vybavení reklamácie (maximálne po 30 dňoch od prijatia reklamácie), hoci sa mu vybavenie reklamácie riadne oznámilo doporučeným listom s výzvou na vyzdvihnutie veci alebo e-mailom predávajúci postupuje nasledovne:

1) uloží tovar na 30 dní do depozitu

2) po ďalších 30 dňoch sa stáva internovať obchod majiteľ veci

 

Práva spotrebiteľa - kupujúce od Luftuj.cz a Luftujeme.sk

 - Pri vadách tovaru, ktoré spotrebiteľ uplatní v priebehu záručnej doby, má právo pri odstrániteľných vadách aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Neprimeranosť nákladov posúdi vedúci obchodnej prevádzky v súlade s inštrukciami obdržanými z úseku obchodu a marketingu. Rovnako posúdi možnosť výmeny vadnej veci za bezvadnú. Pri výmene veci nie je dôležité, či táto vec už bola používaná.

- Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád, má spotrebiteľ právo:

– na výmenu veci (predávajúci je povinný vec vymeniť) alebo

– právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny (predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú kúpnu cenu).

- Náklady na zaslanie alebo doručenie reklamovaného tovaru do firmy Luftuj.cz hradí kupujúci.  V prípade posúdenia reklamácie ako oprávnenej, hradí poštovné pri zaslaní tovaru späť zákazníkovi firma Luftuj.cz.

 

Tieto podmienky e-shopu luftuj.cz a luftujeme.sk neplatí pre atypické výrobky - označené slovom ATYP- nemožno ich vracať

 

Podmienky reklamácie u tovaru majúce charakter vzduchotechnického zariadenia (,, VZT zariadení ")

Tieto podmienky sa týkajú tovaru, ktorého je výrobcom ELEKTRODESIGN s.r.o.

1. Tovar majúce charakter vzduchotechnického zariadenia ( "VZT zariadenie") musí byť namontované osobou odborne spôsobilou na montáž VZT zariadenia a elektrické zapojenie takéhoto zariadenia musí byť vykonané osobou odborne spôsobilou podľa ustanovenia § 6 vyhlášky č. 50/1978 Zb. a STN 34 3205. VZT zariadenia musia byť odborne zregulované a musí byť na ňom vykonaná východisková elektro podľa STN 33 1500. Protokol o nameraných hodnotách pri spustení a zaregulovanie systému, vrátane kópie revízne správy s údajmi o istenie motorov, musí byť doručený Predávajúcemu k založenia. V prípade, že má Kupujúci záujem sa u Predávajúceho uchádzať
o priznanie predĺženej záručnej doby podľa čl. 3.1 toho Reklamačného poriadku, je povinný doručiť protokol o nameraných hodnotách pri spustení a zaregulovanie systému, vrátane kópie revízne správy s údajmi o istenie motorov Predávajúcemu na založenie do 20 dní odo dňa spustenie zariadenia. Po dobu prevádzky VZT zariadení je nutné robiť pravidelné prehliadky elektrického zariadenia v lehotách podľa STN 33 1500, kontroly, údržbu a čistenie VZT zariadení, vrátane kontroly zaregulovanie potrubnej siete (pracovný bod sústavy musí ležať v povolenej oblasti pracovnej charakteristiky ventilátora a prúd ventilátora nesmie prekročiť menovitú hodnotu). Kupujúci je povinný mať audítorské a kontrolné protokoly po celú záručnú dobu k dispozícii a pri reklamácii vád tovaru či uplatnenie práv zo Záruky za akosť je Predávajúcemu predložiť. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok má za následok zánik práv Kupujúceho z chybného plnenia a zo Záruky za akosť.

2. Práva kupujúceho z chybného plnenia a Záruka za akosť sú ďalej vylúčené v prípade akýchkoľvek zásahov do tovaru vykonávaných Kupujúcim alebo treťou osobou v rozpore s návodom či katalógovými podklady. Záruka za akosť ani práva z chybného plnenia sa nevzťahujú na závady tovaru spôsobené dopravou, mechanickým poškodením, neodbornou manipuláciou či montážou a neodvratnou udalosťou.

 

Tieto podmienky sa týkajú tovaru, ktorého je výrobcom ATREA s.r.o.

1. Záručná doba na všetky výrobky predávajúceho (okrem náhradných dielov) je 24 mesiacov odo dňa expedície.
2. Pri zariadeniach s elektronickou výbavou (digitálna regulácia jednotiek DUPLEX, digestorom, vetracích stropov, systémy bytového vetrania a tepelné čerpadlá) je podmienkou pre poskytnutie záruky sprevádzkovanie (uvedenie do prevádzky) povereným servisným technikom s platným servisným poverením. Toto sprevádzkovanie, ktoré je servisným technikom samostatne fakturované podľa cenníka, zahŕňa kontrolu zapojenia SLP a NN vrátane uvedenia do prevádzky, zaškolenie obsluhy a odovzdanie inštalovaného zariadenia
kupujúcemu. O tomto sprevádzkovanie a zasielanie musí zhotovený "Protokol o sprevádzkovanie", ktorý musí byť zaslaný predávajúcemu na archiváciu najneskôr do 14 dní od sprevádzkovania.
3. Aktuálne "Zoznam servisných technikov" oprávnených vykonať sprevádzkovanie podľa bodu 2. je k dispozícii na www.atrea.cz.
4. Všeobecne platí, že záruka sa vzťahuje len na vady súčiastok, materiálu a funkcie predmetu kúpy.
5. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté nevhodnou manipuláciou, dopravou, nevhodným skladovaním, nedodržaním návodu na obsluhu, chybnou montážou, svojvoľným neodborným zásahom, nevhodným použitím, zanedbaním predpísanej povinnej údržby (napríklad opomenutia výmeny znečistených filtrov atp.), Nedodržaním požiadaviek na pripojené zariadenia dodávaná treťou osobou (istenie, ochrany atp.), násilným poškodením, živelnou katastrofou, extrémnymi prevádzkovými podmienkami
a vplyvmi, účinkami elektromagnetického rušenia apod. Záruka sa tiež nevzťahuje na bežné opotrebenie.
6. Predávajúci neručí za škody, ktoré nevznikli bezprostredne na dodanom tovare.
7. Záruka na náhradné diely sa poskytuje v dĺžke 6 mesiacov.
8. V prípade výrobku namontovaného mimo územia SR (ak nie je v kúpnej zmluve uvedené inak) sa poskytuje len obmedzená záruka.

 

Poznámka:

Reklamácia tovaru VZT zariadení vybavuje s výrobcom internetový obchod LUFTUJ s.r.o., ale len v prípade splnenia vyššie uvedených bodov, v opačnom prípade záruka zaniká.

 

Dôležité upozornenie:

Predávajúci neručí za prípadne tlačové chyby obsiahnuté v sprievodnej dokumentácii k tovaru či v katalógových podkladoch, ak sa nejedná o katalógové zdôvodnením žiadosti Predávajúcim.

Nastavenie cookies
Cookies

Naše webové stránky používajú súbory cookies, ktoré nám pomáhajú s ich vylepšovaním. Aby sme cookies mohli používať, musíte nám to povoliť. Kliknutím na tlačidlo "OK, súhlasím" udeľujete tento súhlas.

Nastavenie OK, súhlasím
×
Nastavenie súborov cookies

Cookies sú malé súbory, ktoré webové stránky (aj tie naše) ukladajú vo Vašom webovom prehliadači. Obsahy týchto súborov sú vymieňané medzi Vašim prehliadačom a našimi servermi, prípadne so servermi našich partnerov. Niektoré cookies potrebujeme, aby sme webová stránka mohla správne fungovať, niektoré potrebujeme k marketingovej a štatistickej analytike. Tu si môžete nastaviť, ktoré cookies budeme môcť používať.

Nezbytné cookies
Nezbytné cookies
Jedná sa o technické súbory, ktoré sú nevyhnutné na správne správanie našich webových stránok a všetkých ich funkcií. Používajú sa okrem iného na ukladanie produktov v nákupnom košíku, zobrazovanie produktov na želanie, ovládanie filtrov, osobného nastavenia a taktiež nastavenie súhlasu s používaním cookies. Pre tieto cookies nie je potrebný Váš súhlas a nie je možné ho ani odstrániť.
Ovplyvňuje funkcie:
  • Konfiguračné cookies
Analytické cookies
Vypnuto Zapnuto
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu nášho webu a našich reklamných kampaní. Ich pomocou určujeme počet návštev a zdroje návštev našich webových stránok. Dáta získané pomocou týchto cookies spracovávame súhrnne, bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétnych užívateľov nášho webu. Pokiaľ vypnete používanie analytických cookies vo vzťahu k Vašej návšteve, strácame možnosť analýzy výkonu a optimalizácie našich opatrení.
Ovplyvňuje funkcie:
  • Google Analytics - analytická návštevnosť
Personalizované cookies
Vypnuto Zapnuto
Personalizované cookies
Rovněž jsme se rozhodli cookie a ďalšie technológie, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili jsme tak pro Vás výhradně nákupní zkušenosti. Vďaka použitiu personalizovaných súborov cookie môžeme varovať vysvetľovanie nežiaducich informácií, ako sú neodhadzujúce odporúčania výrobkov alebo neužitočné mimoriadne ponuky. Navyše nám používanie personalizovaných súborov cookie umožňuje ponúkať Vám doplnky, ako napríklad odporúčania výrobkov prispôsobených vašim potrebám.
Marketingové cookies
Vypnuto Zapnuto
Marketingové cookies
Marketingové (reklamné) cookies používame my alebo naši partneri, aby sme Vám mohli zobraziť vhodné obsahy alebo reklamy ako na našich stránkach, tak na stránkach tretích subjektov. Vďaka tomu môžeme vytvárať profily založené na Vašich záujmoch, takzvané pseudonymizované profily. Na základe týchto informácií nie je spravidla možná bezprostredná identifikácia Vašej osoby, pretože sú používané iba pseudonymizované údaje. Ak nevyjadríte súhlas, nebudete príjemcom obsahov a reklám prispôsobených vašim záujmom.
Ovplyvňuje funkcie:
  • Google Ads